Grundejerforeningen Kromarken

Du er her:   Hjem > Referater, regnskaber dagsordener

Ordinær Generalforsamling GF Kromarken

 

Torsdag 1. September 2022 kl 19, Søværelset Kroen

 

Til stede fra Bestyrelsen

 

Jannik, Simon, Stine, Martin og Annette

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent og referent. Simon er dirigent, Annette er referent.

Da generalforsamling er for sent afholdt spørges der om der er ønske om ny dato. Det er der ikke.

  1. Bemærkninger til ordinær generalforsamling 2021. Ingen kommentarer.

  2. Bestyrelsens beretning v. Stine

- Indkomne sager er behandlet, behandling af vej i samarbejde med Bakkelyet. Le er indkøbt, og siv holdes nede i en bådsbredde på begge sider efter tilladelse fra Skov og Naturstyrelsen.

Puk er suppleant., Simon er indtrådt i stedet for Morten. Morten genopstiller ikke efter mange års arbejde i bestyrelsen og udtræder derfor. Vi takker Morten for den gode og stabile indsats.

Uddybning af vej arbejdet Bakkelyet. Vingegården kan endnu ikke betale. Der er drøftet overvejelser om reparation af Bakkelyet da det vil være billigere end afventning til vejen skal afhøvles og udbedres med helt nyt kørerlag.

Forslag fra Peter S. Tidligere har Grundejerforeningen får et lån som kommunen står som garant for. Bestyrelsen vil foreslå Vingegården dette.

Vi har en topskærer som ligger hos Per og en kædesav hos Henning.

  1. Kasserens beretning v. Jannik.

.- Regnskabet er revideret. Se oversigten.

Kommentarer. Utilfredshed med at Bådelauget overgik sidste år til GF hovedkassen.

Parceller på Kromarken efterspørger refusion på el udgift til vejbelysning for 2021.

  1. Valg:- 5 bestyrelsesmedlemmer vælges: Simon, Martin og Annette genvælges.

Valg af 2 suppleanter. Puk genvælges. Ravn Hamberg vælges.

Valg af revisorer. Stig Møller og Erik Hjeds foreslås genvalgt. De genvælges.

  1. Fastsættelse af kontingent for 2023, 1.000 kr. Angives som forslag.

Bemærkninger. Peter Stoutrup beder om forklaring på de foreslået kontingent på 1.000 kr. Det er grundejerforeningens holdning det er godt med en opsparing til fremtidige udgifter. Vejene er repareret med kørelag og holdbarheden er afhængig af underlaget. Der er allerede revner i de to ny renoverede veje hvorfor bestyrelsen anser løbende opsparing som rettidig omhu.

  1. Bestyrelsen foreslår 1.000 kr. 9 stemmer for kontingent på 1.000 kr. For næste år. 4 stemmer imod.

  2. Indkomne forslag. El udgifter for parceller på Kromarken skal afklares. Dette afregner vi i bestyrelsen. Martin regner på dette, således det opleves fair for de pågældende parceller. Lyskilder i lamperne tager 40 watt. Der foreslås LED alternativ med en besparelse på 30%.

  3. Eventuelt. Der spørges om sti ml. de to parceller i bunden af Kromarken er de lovlige 3,5 meter. Frit initiativ til arbejdsweekend ved søen.

Bestyrelsen takker for god ro og orden. Og inviterer til mad i driverhuset.
 

Ny badebro

Der er i løbet af 2021 etableret ny badebro på grundejerforeningens fællesområde.

Der er indgået aftale med skovfodgeden.  Der betales en årlig afgift til Naturstyrelsen på kr. 2045 for tilladelse for at have broen opsat.

Broen blev sat op i uge 26 i 2021. Regningen lød på kr. 103.500.

Det er ikke et krav, at den nye badebro skal tages op i vinterhalvåret. Leverandøren af broen, NBC-Marine, bekræfter at broen kan tåle is i et vist omfang. Slæbested er fravalgt og ej renoveret, da de fleste sætter både i vandet fra sejlklubben. Mindre både vil kunne lægge til ved broen. 

Den gamle bådebro med tilhørende bukke og slæbestedet er bortskaffet uden omkostninger for foreningen. Delene er foræret væk. Spulepumpe med tilhørende slanger og rør forefindes stadigt, og opbevares privat i grundejerforeningen.

Såfremt der vil opstå behov vil optagning af broen kunne ske med assistance fra NBC Marine.